Asynx Planetarium 2.80

Asynx Planetarium 2.80

Asynx Software Inc. – 1,7MB – Freeware – Windows
5 Stars User Rating
Asynx Planetarium is a easy to use planetarium program and solar system simulator. It can display the night sky from any location on earth between the year 1760 and 9999 and covers over 10000 stars, the planets, all messier objects, all 88 constellations and the moon with phase. Fast animations: Night sky, geocentric and heliocentric view. Parents and teachters can show the kids how the planets "dance" around the sun and how it looks different from different locations like the North Pole, New York and close to the Aequator. Just with playing around you can learn more than study the subject for hours. Of course you can print charts and add your own locations. Perfect for students, kids, busy astronomers and everybody interested in astronomy. Try it, it's free!

Tổng quan

Asynx Planetarium là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Asynx Software Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Asynx Planetarium là 2.80, phát hành vào ngày 19/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.61, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Asynx Planetarium đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,7MB.

Người sử dụng của Asynx Planetarium đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Asynx Planetarium!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Asynx Planetarium cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản